Giấy chứng nhận - Tư vấn Du học

Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận Hoạt động Tư vấn Du học cho Công ty Tư vấn Du học A.E&T.